Finančná pomoc pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Napísal(a) Stannah

Finančná pomoc pre osoby s ťažkým zdravotným posthnutím

Celkom bežne sa stretávame s ľuďmi, ktorí ešte stále nevedia o rôznych podporných programoch systému sociálnej pomoci  pre osoby so zdravotným postihnutím alebo funkčnou poruchou vo všetkých vekových kategóriách.

Ako spoločnosť, ktorá poskytuje riešenia prístupnosti pre ľudí so zníženou mobilitou, vieme, že veľa zákazníkov potrebuje tieto informácie, aby si mohli naplno užívať život vďaka úplnému začleneniu sa do spoločnosti a využívaniu rovnakých podmienok ako ostatní občania.

Peňažné príspevky pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent. Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa stanoveného zoznamu činností, ktoré si nemôže osoba s ŤZP vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na úpravu pomôcky

Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť:

 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
 • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky ,
 • peňažný príspevok na úpravu pomôck .

Štát za pomôcku považuje vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by boli spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti; špeciálny softvér alebo aktualizáciu softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia; osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania; psa so špeciálnym výcvikom – vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Tento peňažný príspevok sa môže použiť na opravu pomôcky; opravu úpravy pomôcky; opravu úpravy osobného motorového vozidla; opravu zdvíhacieho zariadenia. Tu je dôležité poznamenať, že peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade, ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina).

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa môže použiť na zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.

Zdvíhacie zariadenie je najmä:

 • stoličkový výťah,
 • zdvihák,
 • šikmá schodisková plošina,
 • zvislá schodisková plošina,
 • výťah,
 • stropné zdvíhacie zariadenie.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP.

Osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa používa na úpravu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového vozidla.

Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať na jej prepravu.

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Tieto príspevky sú určené na:

 • úpravu rodinného domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,
 • odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP,
 • úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.

Peňažný príspevok na prepravu

Peňažný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Štát poskytuje kompenzáciu týchto zvýšených výdavkov:

 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie;
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia;
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla;
 • peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom;

Peňažný príspevok na opatrovanie 

Peňažný príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri:

 • úkonoch sebaobsluhy,
 • starostlivosti o domácnosť ,
 • realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.

Peňažný príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Máte nárok na peňažný príspevok?

Peňažné príspevky pre osoby s ťažkým zdravotným posthnutím

Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom právnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

Aby sme vás odbremenili od štúdia zákona a jednania s úradmi, radi vám pomôžeme aj so žiadosťou o štátny príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny  a inými administratívnymi úkonmi. Získate tak viac času na to najdôležitejšie: starostlivosť o milovaného človeka.

Už od prvého telefonátu sa vám budeme plne venovať. Rovnakú pozornosť vám budeme venovať pri konzultácii, montáži a údržbe stoličkového výťahu, ako aj v prípade, ak bude potrebná úprava či oprava stoličkového výťahu.

Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte nám kedykoľvek na bezplatnú telefónnu linku 0800 162 162. Naša telefonická linka funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Naši vyškolení operátori sú vždy pripravení vám pomôcť.

Vyžiadať bezplatnú cenovú ponuku

Súvisiace články