Architektonické bariéry: prekážky pre ľudí so zdravotným postihnutím

Napísal(a) Stannah

Architektonické bariéry | Stannah

Jeden z kľúčov k nezávislému životu je schopnosť voľne sa pohybovať.

Ľudia so zdravotným postihnutím čelia pri pohybe v mestách a obciach, na verejných priestranstvách a vo vnútorných priestoroch početným prekážkam.

Ak architektonické bariéry nie sú adresne riešené, zamedzujú ľuďom využívať služby, navštevovať budovy a podujatia a aktívne sa podieľať na spoločenskom živote.

Aké architektonické bariéry poznáme

Architektonické bariéry sú prekážky, na ktoré môžeme naraziť takmer kdekoľvek – od opustenia nášho bytu či domu, presúvaní sa z miesta na miesto, pri používaní dopravných prostriedkov, vstupe do budov a aj pri pohybe po vnútorných priestoroch.

Tento problém sa týka predovšetkým vozíčkarov, seniorov, rodičov s kočíkmi, ľudí so zrakovým alebo sluchovým postihnutím, ľudí s chorobami limitujúcimi ich motorické a fyzické schopnosti ako aj osôb s krátkodobo obmedzenou pohyblivosťou (napríklad so zlomeninami).

Vonkajšie architektonické bariéry:

 • schody
 • nerovné povrchy
 • chodníky s vysokými obrubníkmi bez orientačných bodov
 • úzke vchody
 • nedostatok pouličného osvetlenia
 • dočasné rozkopávky ulíc

Vnútorné architektonické bariéry:

 • schody
 • nerovné povrchy
 • chodníky s vysokými obrubníkmi bez orientačných bodov
 • úzke vchody
 • nedostatok pouličného osvetlenia
 • dočasné rozkopávky ulíc

Legislatíva týkajúca sa architektonických bariér

Na Slovensku upravuje podmienky tvorby urbanistického prostredia stavebný zákon č. 50/1976 Zb. Tento zákon spracúva zásady a pravidlá na riešenie prístupnosti stavieb ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Riešenia bezbariérovosti sa v zákone objavili v roku 2012 upraveným paragrafom 47. Podľa tohto ustanovenia musia byť stavby navrhované tak, aby spĺňali technické požiadavky na používanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu.

Podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách pre stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z.

Byty a domy osobitného určenia

Vyhláška č. 532/2002 Z. z definuje aj všeobecné technické požiadavky pre bytové domy, byty a rodinné domy osobitného určenia, ak ich majú využívať osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Dom či byt osobitného určenia je obytný priestor, ktorý svojim stavebným usporiadaním, umiestnením, vybavením alebo spôsobom užívania je určený na to, aby tam žil vymedzený okruh osôb.

Táto vyhláška okrem iného stanovuje, že prístup do vyššie uvedených stavieb musí byť zabezpečený najmenej jedným vstupom na úrovni vonkajšej komunikácie bez vyrovnávacích stupňov. Ak nie je možné ho zabezpečiť, musí byť riešený rampou, schodiskovou plošinou alebo vonkajším výťahom.

Peňažné príspevky na riešenie architektonických bariér

Súkromné stavby

Na prekonanie architektonických bariér pre vozíčkarov poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny peňažné príspevky na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Zdvíhacie zariadenie slúži na uľahčenie alebo umožnenie presunu z miesta na miesto. Jedná sa najmä o zariadenia ako:

Podmienky na obdržanie príspevku

Na peňažný príspevok majú nárok ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím po splnení podmienok stanovených ministerstvom.

Niektoré z podmienok na získanie príspevku sú:

 • zhotovenie posudku, ktorý rozhodne, že človek používajúci bytové priestory je odkázaný na takéto úpravy
 • trvalé miesto pobytu v týchto priestoroch
 • schválenie príspevku úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • príjem nižší než päťnásobok sumy životného minima

Výška peňažného príspevku

Peňažný príspevok je možné získať v maximálnej výške 11 6817,88 eur. Je stanovený percentuálnym pomerom, ktorý závisí od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu osoby s ŤZP.

Verejné sociálne služby

Okrem peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia pre fyzické osoby existuje aj príspevok určený pre verejné priestory. Podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o dotáciách o peňažný príspevok na vytváranie bezbariérového prostredia zažiadať napríklad aj:

 • obce alebo združenie obcí
 • vyšší územný celok
 • neverejný poskytovateľ sociálnej služby (zapísaný do registra)

Tento zákon považuje za technické zariadenie na tvorbu prostredia bez bariér napríklad:

 • tvorbu bezbariérových vstupov
 • umiestnenie bezbariérových dverí
 • úpravu chodníka na odstránenie bariér
 • inštaláciu vonkajšieho osvetlenia
 • inštaláciu výťahových plošín a výťahov
 • vybudovanie šikmej rampy

Riešenia pre vstupy

architektonické bariéry pro vozíčkáře

Výzvy pri tvorbe bezbariérového prostredia vznikajú už vo vonkajšom priestore, počnúc od nerovností vo výške chodníkov a obrubníkov, schodov bez rámp a výťahov, nevhodnej šírky dverí, nedostatočného osvetlenia, prekážok v ceste a mnoho iných.

Rampa

Nájazdová rampa musí spĺňať predpisy vyhlášky Ministerstva životného prostredia.

Povrch rampy musí byť vybavený proti šmyku. Na oboch koncoch rampy sa musí nachádzať dostatočná plocha s rozmermi minimálne 1500 x 1500 mm. Rampa musí byť široká najmenej 1300 mm a jej pozdĺžny sklon môže byť najviac 1 : 12. Ak rampa nie je dlhšie ako 3000 mm, môže mať najviac sklon 1:8. Toto ale neplatí pri stavbách osobitného určenia, ako sú napríklad bezbariérové bytové domy. Vtedy musí mať aj rampa do 3000 mm sklon 1 : 12.

Šikmá schodisková plošina

Šikmá schodisková plošina slúži ako dobrá alternatíva napríklad vo verejných budovách a na verejných priestranstvách, keď nie je dosť priestoru na umiestnenie nájazdovej rampy, pretože by bola príliš strmá alebo dlhá. Ďalšou výhodou je aj to, že nie sú spravidla nutné stavebné úpravy na jej inštaláciu.

Inštaluje sa priamo na schody alebo stenu budovy vo forme samonosných stĺpikov, na ktoré sa pokladajú vodiace koľajnice.

Zvislá zdvíhacia plošina

Podobne ako u schodiskovej plošiny je zvislá plošina dobrou alternatívou pre prípady, keď je nemožné využiť rampu. Ako už napovedá jej meno, sa zvislá plošina pohybuje po zvislej dráhe.

Stoličkový výťah

Vonkajší stoličkový výťah je ďalšou alternatívou pre miesta s nedostatkom priestoru na rampu. Je vhodný ako bezpečná alternatíva ku klzkým schodom, ktorá pomôže predísť pádom a zraneniam. Vďaka svojmu odolnému dizajnu a vodotesnosti dobre vzdoruje nepriaznivým vplyvom počasia.

Riadi sa pomocou ovládača na lakťovej opierke alebo je možné ho privolať diaľkovým ovládaním z iného poschodia. Funguje na batérie, ktoré sa automaticky dobíjajú, čím zaručia chod aj v prípade výpadku prúdu. Má v sebe zabudovaný aj senzor na zisťovanie prekážok – ak mu niečo stojí v ceste, výťah sa zastaví.

Riešenia pre interiér

Kúpeľňa a toaleta

Okolo toalety, umývadla a sprchy by mal byť zaistený dostatok priestoru. Na odstránenie architektonických bariér pre vozíčkarov sa odporúča 1500 mm x 1500 mm. Sprcha by mala byť na úrovni podlahy bez prekážok. Na zvýšenie bezpečnosti je dôležité nezabudnúť na držadlá a protišmykové dlaždice.

Kuchyňa

V kuchyni taktiež platí zachovať dostatočnú veľkosť plôch, aby bolo možné otočenie vozíka o 360 stupňov, čo predstavuje 1500 mm. Kuchynská linka musí byť prispôsobená tak, aby bolo možné s vozíkom zájsť pod kuchynskú linku. Výška kuchynskej linka by mala byť približne 72 až 75 cm od zeme.

 

Odstraňovanie architektonických bariér so Stannah

Stoličkové výťahy | Stannah

Väčšina miest ešte stále nie je vhodne vybavených pre bezbariérový pohyb. Nie je ani jednoduché sa orientovať v spleti zákonov a podmienok na získanie dotácií či príspevkov na odstránenie bariér. My však nechceme, aby vás tieto prekážky obmedzovali vo vedení samostatného života.

Montáž stoličkového výťahu vo vašej domácnosti či dome môže byť jednou časťou skladačky, ktorá vám uľahčí pohyb. Z ponuky modelov pre rôzne typy schodísk – úzke, točité, vnútorné alebo vonkajšie – si vyberiete ten vhodný pre vašu situáciu.

Obráťte sa na nás s akýmikoľvek otázkami ohľadom inštalácie stoličkových výťahov. Radi vám poradíme alebo poskytneme bezplatnú cenovú ponuku.

 

Zdroje:

http://www.vozickari.com/?kam=bariery01

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/532/

 

 

 

 

Súvisiace články